Aktualności

Trwają prace przy budowie kanalizacji

Roboty budowlane realizowane w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” od dnia 30.11.2021r. są prowadzone w rejonie ul. Długosza i posuwają się w kierunku ul. Harcerskiej. Ze względu na warunki atmosferyczne, które mają wpływ na realizację inwestycji prace zostały wstrzymane pod koniec grudnia 2021r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. wycofał pracowników z placu budowy na dwa tygodnie. Pracę wznowiono w dniu 10.01.2022r. i na dzień dzisiejszy wykonano już 434m kanalizacji sanitarnej.

Dokonano również ustaleń w zakresie koordynacji robót, które rozpoczną się w najbliższym czasie w rejonie ul. Rodzinnej. Planowany termin wejścia w teren dla realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w tym rejonie to luty 2022r. Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej potrwają około dwa miesiące. Natomiast Wykonawca, który będzie wykonywał w tym rejonie budowę drogi deklaruje rozpoczęcie prac przygotowawczych już w marcu. Firma Tauron Nowe Technologie S.A. która jest odpowiedzialna za budowę oświetlenia ulicznego w tym rejonie poinformowała, że planowana inwestycja została przewidziana na czerwiec tego roku.

Projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II” dofinansowany jest w ramach II osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach”.

 

 

Ruszyła budowa kanalizacji w Wojkowicach

W dniu 26 października 2021r. nastąpiło przekazanie placu budowy pod inwestycję „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”.
Wykonawca którym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. rozpoczął od gromadzenia niezbędnych materiałów, potrzebnych do realizacji inwestycji.
Następnie rozpoczęły się roboty ziemne na ulicy Długosza, na chwilę obecną nie ma utrudnień związanych z prowadzonymi wykopami. W późniejszym terminie będzie odbywał się tam ruch wahadłowy.
Pierwszy etap prac obejmuje ulice: Paderewskiego, Kasprowicza, Szymanowskiego, Fitelberga, Gierymskiego, Piaski, Jaworznik, Źrałków, Jana III Sobieskiego, Spółdzielców, Brzeziny, Długosza, Głowackiego, Rodzinna, Plaka, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Zapolskiej.
O dalszych postępach prac Spółka Wojkowickie Wody będzie informować na bieżąco.

 

Konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”

 

We wtorek 5 października 2021 r. odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”.

Konferencję rozpoczął Burmistrz Miasta Wojkowice – Tomasz Szczerba, który na wstępie powitał wszystkich uczestników oraz przybliżył rys historyczny projektu od 2016 roku do dnia dzisiejszego. Burmistrz Miasta złożył również szczególne podziękowania za wsparcie działań na rzecz rozwoju Miasta na ręce Pani Poseł na Sejm RP Ewy Malik.

Prezentacji celów i założeń projektu dokonał pełnomocnik ds. realizacji projektu, a zarazem prezes Zarządu Spółki Wojkowickie Wody – Marcin Wroński. W ramach prezentacji przedstawione zostały także korzyści z podłączenia się do nowopowstającej kanalizacji tj.:
1. Ochrona środowiska naturalnego. Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej chronimy wody gruntowe oraz lokalne rzeki. Stare nieszczelne szambo stanowi bardzo poważne zagrożenie dla środowiska poprzez infiltrację zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Oszczędność pieniędzy, która wiąże się ze zmniejszeniem kosztów związanych z opróżnianiem szamb. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływowego
3. Wyższy standard życia. Skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem, koniec z zamawianiem usług wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym, unikamy też nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu zbiornika.
4. Wzrost wartości nieruchomości podłączonej do sieci kanalizacyjnej

Zakres i stan prac Jednostki Realizującej Projekt omówiła jej kierownik – Joanna Piech. W swojej prezentacji przedstawiła zarówno historię powołania Jednostki, jak i jej stan osobowy, strukturę, zakres obowiązków poszczególnych komórek, procedury kieruję pracą Jednostki oraz podejmowane przez nią działania w ramach realizacji projektu.

Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrał kierujący zespołem projektowym – Rafał Górny. Omówił założenia projektu oraz poszczególne etapy prac. Przedstawiciele wyłonionego w przetargu wykonawcy – firmy PBI Machnik Sp. z o.o. – prosili także o wyrozumiałość Mieszkańców Wojkowic ponieważ zarówno duży zakres, jak i ogromna skala projektu, a także stosunkowo krótki czas przeznaczony na jego realizację będą powodowały w fazie wykonawczej różnorakie utrudnienia, przede wszystkim w komunikacji drogowej.

Kolejnym z prelegentów był pracujący w ramach Jednostki Realizującej Projekt menadżer ds. ryzyka – kierownik zespołu – Grzegorz Moorthi. W swojej prezentacji przedstawił harmonogram prac z uwzględnieniem ich podziału na kolejne etapy. Omówił założenia budowy w poszczególnych rejonach Miasta, a także spodziewane ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie prac oraz scenariusze działania w razie ich wystąpienia.

Zarówno przedstawiciele wykonawcy, jak i menadżer ds. ryzyka wyczerpująco odpowiadali na późniejsze pytania uczestników konferencji/ Mieszkańców Wojkowic.

Konferencję zamknął prezes Zarządu Wojkowickich Wód – Marcin Wroński, dziękując wszystkim zgromadzonym i zachęcając do kontaktu z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Cele projektu:
1. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym;
2. Ograniczenie strat wody;
3. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie korzystania z kanalizacji sanitarnej;
4. Poprawa warunków sanitarnych;
5. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wojkowic.

Beneficjent projektu jest Gmina Wojkowice, natomiast podmiotem Podmiot ponoszący wydatki w ramach projektu są Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu to 39 846 900 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE to 20 706 000 zł.

 

 

 

 

Konferencja rozpoczynająca projekt budowy II etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na konferencję rozpoczynającą projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”

Konferencja odbędzie się w dniu 05 października 2021r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6 w Wojkowicach. Rozpoczęcie i rejestracja uczestników od godziny 8:45.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Konferencję otworzy Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba

 

 

Niższe ciśnienie wody

W ostatnich dniach na terenie Wojkowic występowały problemy związane z ciśnieniem wody w sieci wodociągowej. Były one spowodowane awariami po stronie dostawcy wody – MPWiK Będzin. Pierwsza z awarii została naprawiona we wtorek rano, niestety wieczorem miała miejsce kolejna awaria – tym razem zasilania.

Pracownicy Wojkowickich Wód stale monitorowali sytuację będąc w kontakcie z pracownikami MPWiK Będzin pracującymi przy usuwaniu awarii. Warto dodać, że wspomniane awarie nie spowodowały znaczących przerw w dostawie wody. Natomiast niższe ciśnienie, które było ich następstwem oraz nakładające się na to, panujące w ostatnich dniach, upały które spowodowały zwiększone zużycie wody (np. do podlewania ogródków) sprawiły, że do niektórych Mieszkańców woda docierała w śladowych ilościach, bądź wcale.

Obecnie sytuacja jest opanowana. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Jednocześnie apelujemy, aby w największe upały ograniczyć podlewanie ogrodów wodą z sieci wodociągowej.