Nowa taryfa dla wody i ścieków

Na mocy art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 757) informuję, że zgodnie z art. 24e ust. 1 powołanej wyżej ustawy w dniu 12.06.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice. Stąd na mocy art. 24f ust. 1 powołanej wyżej ustawy nowa taryfa wejdzie w życie z dniem 20.06.2024 r.

Link do decyzji i taryfy:

- decyzja znak C.RZT.70.26.2024 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryfy wraz załącznikiem, który stanowi zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat obowiązująca na terenie gminy Wojkowice.

Informacja o dacie wejścia w życie taryfy.