Aktualności

Konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”

 

We wtorek 5 października 2021 r. odbyła się konferencja rozpoczynająca projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”.

Konferencję rozpoczął Burmistrz Miasta Wojkowice – Tomasz Szczerba, który na wstępie powitał wszystkich uczestników oraz przybliżył rys historyczny projektu od 2016 roku do dnia dzisiejszego. Burmistrz Miasta złożył również szczególne podziękowania za wsparcie działań na rzecz rozwoju Miasta na ręce Pani Poseł na Sejm RP Ewy Malik.

Prezentacji celów i założeń projektu dokonał pełnomocnik ds. realizacji projektu, a zarazem prezes Zarządu Spółki Wojkowickie Wody – Marcin Wroński. W ramach prezentacji przedstawione zostały także korzyści z podłączenia się do nowopowstającej kanalizacji tj.:
1. Ochrona środowiska naturalnego. Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej chronimy wody gruntowe oraz lokalne rzeki. Stare nieszczelne szambo stanowi bardzo poważne zagrożenie dla środowiska poprzez infiltrację zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych.
2. Oszczędność pieniędzy, która wiąże się ze zmniejszeniem kosztów związanych z opróżnianiem szamb. Odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej jest tańsze niż właściwe utrzymanie szczelnego zbiornika bezodpływowego
3. Wyższy standard życia. Skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem, koniec z zamawianiem usług wywozu ścieków samochodem asenizacyjnym, unikamy też nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu zbiornika.
4. Wzrost wartości nieruchomości podłączonej do sieci kanalizacyjnej

Zakres i stan prac Jednostki Realizującej Projekt omówiła jej kierownik – Joanna Piech. W swojej prezentacji przedstawiła zarówno historię powołania Jednostki, jak i jej stan osobowy, strukturę, zakres obowiązków poszczególnych komórek, procedury kieruję pracą Jednostki oraz podejmowane przez nią działania w ramach realizacji projektu.

Po krótkiej przerwie kawowej głos zabrał kierujący zespołem projektowym – Rafał Górny. Omówił założenia projektu oraz poszczególne etapy prac. Przedstawiciele wyłonionego w przetargu wykonawcy – firmy PBI Machnik Sp. z o.o. – prosili także o wyrozumiałość Mieszkańców Wojkowic ponieważ zarówno duży zakres, jak i ogromna skala projektu, a także stosunkowo krótki czas przeznaczony na jego realizację będą powodowały w fazie wykonawczej różnorakie utrudnienia, przede wszystkim w komunikacji drogowej.

Kolejnym z prelegentów był pracujący w ramach Jednostki Realizującej Projekt menadżer ds. ryzyka – kierownik zespołu – Grzegorz Moorthi. W swojej prezentacji przedstawił harmonogram prac z uwzględnieniem ich podziału na kolejne etapy. Omówił założenia budowy w poszczególnych rejonach Miasta, a także spodziewane ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie prac oraz scenariusze działania w razie ich wystąpienia.

Zarówno przedstawiciele wykonawcy, jak i menadżer ds. ryzyka wyczerpująco odpowiadali na późniejsze pytania uczestników konferencji/ Mieszkańców Wojkowic.

Konferencję zamknął prezes Zarządu Wojkowickich Wód – Marcin Wroński, dziękując wszystkim zgromadzonym i zachęcając do kontaktu z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
Cele projektu:
1. Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym;
2. Ograniczenie strat wody;
3. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców, poprzez zaspokojenie potrzeb w zakresie korzystania z kanalizacji sanitarnej;
4. Poprawa warunków sanitarnych;
5. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Wojkowic.

Beneficjent projektu jest Gmina Wojkowice, natomiast podmiotem Podmiot ponoszący wydatki w ramach projektu są Wojkowickie Wody Sp. z o.o.
Całkowita wartość projektu to 39 846 900 zł, w tym dofinansowanie projektu z UE to 20 706 000 zł.

 

 

 

 

Konferencja rozpoczynająca projekt budowy II etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Wojkowicach

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na konferencję rozpoczynającą projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”

Konferencja odbędzie się w dniu 05 października 2021r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach przy ul. Jaworznik 6 w Wojkowicach. Rozpoczęcie i rejestracja uczestników od godziny 8:45.


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Konferencję otworzy Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba

 

 

Niższe ciśnienie wody

W ostatnich dniach na terenie Wojkowic występowały problemy związane z ciśnieniem wody w sieci wodociągowej. Były one spowodowane awariami po stronie dostawcy wody – MPWiK Będzin. Pierwsza z awarii została naprawiona we wtorek rano, niestety wieczorem miała miejsce kolejna awaria – tym razem zasilania.

Pracownicy Wojkowickich Wód stale monitorowali sytuację będąc w kontakcie z pracownikami MPWiK Będzin pracującymi przy usuwaniu awarii. Warto dodać, że wspomniane awarie nie spowodowały znaczących przerw w dostawie wody. Natomiast niższe ciśnienie, które było ich następstwem oraz nakładające się na to, panujące w ostatnich dniach, upały które spowodowały zwiększone zużycie wody (np. do podlewania ogródków) sprawiły, że do niektórych Mieszkańców woda docierała w śladowych ilościach, bądź wcale.

Obecnie sytuacja jest opanowana. Przepraszamy za wszelkie niedogodności. Jednocześnie apelujemy, aby w największe upały ograniczyć podlewanie ogrodów wodą z sieci wodociągowej.

Nowe taryfy za wodę i ścieki

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gopodarki Wodnej w Gliwicach działając w imieniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją GL.RZT.70.141.2021 zatwierdził taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wojkowice na okres 3 lat.


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice na okres 3 lat (2021-2024).


Zgodnie z informacją Polskich Wód, nowa taryfa wejdzie w życie w dniu 1 lipca 2021 r.


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o terminie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice.

 

Toaleta to nie śmietnik

Ochrona środowiska, dostosowanie się do zmian klimatycznych, dbanie o zasoby wodne to bardzo duże i ważne tematy. Aby im sprostać nie mniej ważnym, choć niestety pomijanym, jest zapanowanie nad tym, co do wody za naszym pośrednictwem trafia…

Rury kanalizacyjne dostosowane są do tego, aby przepłynęły przez nie produkty bytowe człowieka. Tylko tyle. Tymczasem pracownicy oczyszczalni ścieków codziennie wyławiają nie tylko foliowe reklamówki czy materiały higieniczne. Bywa, że do kanalizacji trafia odzież, kable, meble czy nawet… żywe stworzenia.

Nieodpowiednie użytkowanie kanalizacji ma swoje konsekwencje:

zatory
W wyniku umieszczania w toalecie przedmiotów, które nie powinny się tam znaleźć, zatykają się rury. Może dojść do tego jeszcze na odcinku w domu (poziom wody w toalecie się podnosi, zawartość nie chce spłynąć dalej), ale także w mieście. Wtedy nieczystości, wylewają się na ulicę. Jeśli zator dotrze do oczyszczalni może zapchać pompy w pompowniach ścieków powodując trudne do usunięcia awarie.

skażenie
Czyszczenie ścieków to także proces biologiczny, nastawiony na eliminację substancji, które wydala człowiek oraz tych pochodzących z czynności gospodarczych (gotowanie, sprzątanie) i higieniczno-sanitarnych. Tymczasem do sieci trafia coraz więcej leków i chemikaliów, które zaburzają proces oczyszczania ścieków. Ich składy chemiczne niszczą florę bakteryjną, zanieczyszczają wody oraz negatywnie wpływają na życie fauny i flory.

szczury
Wrzucanie do toalety resztek z posiłków jest zapraszaniem gryzoni na darmowe posiłki. Szczury to inteligentne zwierzęta, które szybko się uczą. Kanalizacja bywa ich siedliskiem, a zwabione zapachami resztek pożywienia rurami mogą dostać się nawet do mieszkań ludzi. Będą gromadzić się i rozmnażać wokół miejsc, gdzie pożywienie jest łatwo dostępne. A szczury to nie tylko przykry widok, są one nosicielami groźnych dla ludzi chorób. Ponadto bywa, że gdy próbują dostać się do resztek niszczą sieć kanalizacyjną, co jest przyczyną awarii.
zagrożenie dla środowiska
Niebezpieczne odpady utrudniają proces oczyszczania ścieków, stwarzają zagrożenie dla poprawności działania urządzeń oczyszczalni, przebiegu technologii oczyszczania ścieków i mogą przedostać się do rzek, zanieczyścić środowisko.

wydatki
Problem nieodpowiedniego korzystania z kanalizacji wciąż narasta. Awarie, trzeba naprawiać, a to generuje koszty. Pieniądze poświęcane na usuwanie skutków zatorów w kanałach, napraw tłoczni ścieków, urządzeń oczyszczalni czy „zapraszania” szczurów mogą być wydawane na inne cele. Wystarczy zmienić nawyki i rozsądnie korzystać z kanalizacji.

Więcej informacji na stronie kampanii: https://toaletatoniesmietnik.pl/

Przerwa w dostawie wody - 8 marca

Wojkowickie Wody Sp. z o.o. informuje, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej dnia 8 marca 2021 r. w godzinach 8:00- 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy ul. Plaka, oś. Plaka, ul. Gałczyńskiego, ul. Staffa, ul. Tetmajera, ul. Zapolskiej, ul. Głowackiego od skrzyżowania z ul. Plaka do numeru 148, ul. Rodzinna, ul. Kościuszki, ul. Zielone Wzgórze.

Za utrudnienia przepraszamy.