Aktualności

Ogromne fundusze dla Wojkowic

W dniu 18 kwietnia br. pomiędzy Województwem Śląskim a Spółką Wojkowickie Wody podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”.

Na projekt składają się następujące komponenty:
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w wyniku której możliwe będzie przyjęcie zwiększonej ilości ścieków związanej ze spodziewanymi przyłączeniami do nowo wybudowanej kanalizacji oraz ich oczyszczenie zgodnie z obecnymi wymaganiami, co przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji przedostających się do wód i ziemi oraz zniwelowania niedoborów jakościowych i ilościowych gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Wojkowice.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego (Kamyce) i Starej – łącznie ok. 8,8 km.
3. Budowa wodociągu w ulicy Jana III Sobieskiego (Kamyce) i w ulicy Starej – łącznie ok. 2 km.

Wartość całkowita projektu to 39 449 853,58 zł z czego finansowanie UE wynosi 24 070 188,93 zł a współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa wynosi 3 209 358,51 zł. Reszta – czyli wkład własny w wysokości 4 814 037,80 zł pochodził będzie ze środków budżetu Gminy Wojkowice.Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.

Trwają ostatnie prace związane z II etapem budowy kanalizacji

Trwają ostatnie prace związane z realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”


W chwili obecnej w naszym mieście pracuje sześć ekip montażowych: 3 ekipy na Sobieskiego przyłącza, 1 na ul. PCK/Makuszyńskiego, 1 ekipa w rejonie ul. Sobieskiego/Skłodowskiej-Curie, ul. Sobieskiego 139 - 1 ekipa. Montowane są również przepompownie przydomowe, w miejscach gdzie z uwagi na warunki terenowe była taka konieczność.
Poza ekipami montażowymi pracują cztery ekipy odtworzeniowe - zakończono asfalt na M. Skłodowskiej-Curie – 2-ga warstwa łaty asfaltowe osiedle Sobieskiego wraz z Makuszyńskiego, obecnie była wykonywana nawierzchnia na ul. Racławickiej i Kossaka, krawężniki i kostka - ul. Strażacka - trylinka i chodnik, chodniki w ul. Sobieskiego na odc. od Długosza, ul. Połaniecka (zakończone), ul. Nowa zakończona, wykonano też odtworzenie koło Pepco. W najbliższych daniach rozpocznie się odtworzenie nawierzchni asfaltowej na ul. Sobieskiego, na odcinku pomiędzy ul. Długosza a ul. Morcinka.
Na dzień 18 kwietnia 2024 r. wykonano łącznie około 26 km nowej kanalizacji, do wykonania zostało zatem jeszcze tylko kilkaset metrów.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Utrudnienia w ruchu - ul. Makuszyńskiego

Informujemy, że w zawiązku z pracami przy budowie nowej kanalizacji sanitarnej, w czwartek 21 marca mogą wystąpić czasowe utrudnienia w rejonie ul. Makuszyńskiego. Prowadzone będą tam prace związane z otworzeniem nawierzchni, na czas tych prac ulica może być zamknięta dla ruchu samochodowego.

Za utrudnienia przepraszamy.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Ogromne fundusze dla Wojkowic

Z dużą satysfakcją informujmy, iż projekt nr FESL.02.11-IZ.01-03CD/23 pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, złożony przez spółkę Wojkowickie Wody, został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr FESL.02.11-IZ.01-005/23.

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał rozstrzygnięcia prowadzonego naboru FESL.02.11-IZ.01-005/23 poprzez podjęcie Uchwały nr 205/484/VI/2024 w sprawie zatwierdzenia list ocenionych projektów zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów oraz wyboru do dofinansowania ww. projektu dla działania 2.11 Infrastruktura wodno-kanalizacyjna programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

Na projekt składają się cztery zadania:
1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach;
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Jana III Sobieskiego i Starej;
3. Budowa wodociągu ul. Jana III Sobieskiego (Kamyce);
4. Budowa wodociągu ul. Stara.

Łącznie wydatki ogółem w ramach budżetu projektu wynoszą 39.449,853,58 zł, w tym wydatki kwalifikowalne wynoszą 32.093.585,24 zł a dofinansowanie to 27.279.547,44 zł.