Aktualności

Budowa kanalizacji – majowy stan prac

Prace budowlano – montażowe w ramach realizacji projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice wciąż trwają. Do końca maja 2023 r. Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. siłami własnymi, a także przy udziale podwykonawców wykonała 13 820 m. kanalizacji sanitarnej na terenie naszego miasta.
Obecnie prace budowlane prowadzone są w rejonie następujących ulic: Piaski, Paderewskiego, Gierymskiego, Proletariatu, Szymanowskiego i Połanieckiej. W najbliższym czasie zakończone zostaną także roboty w ulicy Brzeziny.
Od 29 maja zamknięta dla ruchu została ulica Gierymskiego na odcinku od ulicy Paderewskiego do oczyszczalni ścieków. Wyłączenie tej ulicy z ruchu powinno potrwać około trzech tygodni.
Na bieżąco wykonywane są odtworzenia nawierzchni na zakończonych odcinkach budowy. Dobiegają końca prace odtworzeniowe prowadzone na nawierzchniach ulic Sobieskiego i Piaski.
W czerwcu Wykonawca robót rozpocznie prace związane z wykonaniem połączenia sieci kanalizacyjnej wykonanej w ulicach Piaski, Jaworznik i Źrałków, zatem mieszkańców czekają kolejne utrudnienia w ruchu na głównej ulicy miasta – Jana III Sobieskiego, tym razem w okolicach sklepu Netto.
W najbliższym czasie rozpoczną się również roboty budowlano-montażowe w ulicy Racławickiej.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Aktualności z budowy kanalizacji

Inwestycja realizowana w ramach projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice jest fazie realizacji zarówno robót budowlanych, jak i odtworzeniowych na dużej części ulic naszego miasta. Do końca kwietnia Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. wykonała ponad 12 kilometrów sieci kanalizacyjnej.
Obecnie prowadzone są roboty budowlano – montażowe w rejonie ulic: Piaski, Paderewskiego, Proletariatu, Sobieskiego, Połanieckiej i Brzeziny. Trwają prace odtworzeniowe na nawierzchni ulic: Sobieskiego, Piaski, Źrałków i Jaworznik.
W najbliższym czasie rozpoczną się roboty budowlano-montażowe w ulicach: Szymanowskiego i Gierymskiego. W maju planowane jest wykonanie odtworzenia nawierzchni ulicy Proletariatu (od ulicy Ogrodowej do ulicy Morcinka), a także rejonu ulic: Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa i Tetmajera. Kontynuowane będzie odtwarzanie kolejnych odcinków nawierzchni ulic Piaski i Sobieskiego.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Dodatkowe pieniądze na kanalizację

W dniu 21 lutego br. pomiędzy Gminą Wojkowice a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisany został aneks zwiększający dofinasowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II.

Wartość projektu została zwiększona z 41 853 761,85 zł do 53 607 434,96 zł czyli o 11 753 673,11 zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wzrosła z kwoty 21 746 141,81 zł do 27 889 221,08 zł czyli o 6 143 079,27 zł.
Wkład własny stanowi pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 10 440 000 zł zaciągnięta przez Spółkę Wojkowickie Wody oraz środki zabezpieczone na ten cel w Budżecie Gminy Wojkowice.
Zwiększenia dofinansowania projektu nastąpiło na wniosek Gminy Wojkowice, w związku ze zgłaszanymi przez Wykonawcę zagrożeniami realizacji projektu związanymi z gwałtownym wzrostem cen materiałów budowlanych, będącym następstwem rosnącej inflacji, skutkami pandemii COVID-19 oraz inwazji militarnej na Ukrainie.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Pomimo zimy prace na budowie kanalizacji postępują

Inwestycja realizowana w ramach projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice jest w mocno zaawansowanej fazie wykonywania robót budowlanych z pierwszego etapu zadania.
Obecnie Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. prowadzi roboty budowlano – montażowe w rejonie ulic: Piaski, Proletariatu i Sobieskiego. Rozpoczęcie prac w ulicy Jana III Sobieskiego ma na celu jak najszybsze połączenie sieci kanalizacyjnej wykonywanej w ulicy Piaski, sieci wykonanej w ulicy Źrałków oraz sieci planowanej do wykonania w ulicy Starej z siecią wykonaną w ulicy Jaworznik, co umożliwi przyłączenie mieszkańców tych ulic do nowobudowanej sieci i rozpoczęcie jej efektywnego funkcjonowania.
Od rozpoczęcia prac do 12 stycznia 2023 roku wykonano 8 240 metrów kanalizacji sanitarnej.
W związku ze sprzyjającą pogodą wykonawca inwestycji deklaruje przyspieszenie tempa robót w najbliższym czasie, a także przystąpienie do wykonania odtworzeń nawierzchni w ulicy Jaworznik i Źrałków.
Do końca bieżącego miesiąca powinny rozpocząć się również prace budowlano – montażowe w rejonie ulicy Paderewskiego.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

O kanalizacji na 60-lecie nadania praw miejskich Gminie Wojkowice

10 listopada w Miejskim Ośrodku Kultury w Wojkowicach odbyła się uroczystość obchodów 60-lecia nadania praw miejskich Gminie Wojkowice. Podczas swojej prezentacji, Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba przedstawił postępy w realizacji projektu budowy kanalizacji w mieście.
Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.