Aktualności

Przerwa w dostawie wody - wymiana awaryjnego odcinka sieci

Informujemy, że w zawiązku z pracami na sieci wodociągowej - polegającymi na wymianie awaryjnego odcinka sieci - dnia 19 lipca 2022 r. w godzinach 8:00- 15:00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków przy: ul. Pułaskiego, ul. Połaniecka, ul. Kilińskiego, ul. Racławicka, ul. Kossaka, ul. Kosynierów, ul. Akacjowa, ul. Maszyńsko, ul. Słoneczna, ul. Skłodowskiej, ul. Spokojna, ul. Dojazdowa, ul. Nowa.

Prosimy o zabezpieczenie wody na czas wykonywanych robót.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Awaria wodociągowa w ulicy Pułaskiego

Informujemy, że z uwagi na powstałą awarię nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Nowa, Pułaskiego, Połaniecka, Maszyńsko, Kosynierów, Kilińskiego, Kossaka, Racławiska, Akacjowa, Dojazdowa, Spokojna. W przypadku nieskutecznego usunięcia awarii w dniu dzisiejszym (15.07), jutro kontynuowana będzie naprawa wodociągu - na czas usunięcia awarii woda dostarczana będzie beczkowozem. Za utrudnienia przepraszamy.

20 lat wojkowickiej oczyszczalni ścieków

Ochrona jakości wód należy do najlepiej rozwiniętego elementu polityki ekologicznej Unii Europejskiej. Pierwsze akty prawne dotyczące tego obszaru powstały już w latach siedemdziesiątych. Ważnym elementem tego systemu jest Dyrektywa 91/271/EWG dotycząca ścieków komunalnych. Celem tego aktu prawnego jest zapewnienie skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem. Nakłada ona wymagania budowy systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków we wszystkich aglomeracjach liczących powyżej 2000 mieszkańców. W Polsce narzędziem wdrażania tych założeń jest Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W Wojkowicach historia oczyszczania ścieków rozpoczęła się 20 lat temu, z chwilą zaczęcia pracy przez naszą miejską oczyszczalnię.
Ścieki z Wojkowic trafiają najpierw, grawitacyjnie, do pompowni I-go stopnia, skąd za pomocą pomp są tłoczone na oczyszczalnię. Tam, trafiają do budynku piaskownika, gdzie przechodzą przez tzw. kratę, na której zatrzymują się największe zanieczyszczenia. Po kracie ścieki dopływają do koryta piaskownika i flotownika napowietrzanego. W urządzenia tych następuje oddzielenie ze ścieków piasku oraz części pływających i tłuszczy. Ponieważ procesy te są uciążliwe zapachowo, powietrze za pomocą instalacji odciągowej tłoczone jest do specjalnego biofiltra gdzie przechodzi proces dezodoryzacji. Dzięki temu obiekt nie powoduje żadnej uciążliwości dla środowiska.
Ścieki oczyszczone mechanicznie dopływają następnie na stopień oczyszczania biologicznego. Reaktor biologiczny naszej oczyszczalni pracuje na bazie niskoobciążonego osadu czynnego, o przedłużonym okresie napowietrzania. Osad czynny to żywa zawiesina bakterii i pierwotniaków, które skupiają się w tzw. kłaczki osadu czynnego i są zdolne do prowadzenia procesów: utleniania związków organicznych, nitryfikacji i denitryfikacji. Dodatkowo, poprzez dozowanie odpowiednich preparatów, następuje chemiczne strącanie fosforanów metodą symultaniczną. Ścieki oczyszczone kierowane są do pompowni II-go stopnia. Jest to pompownia ścieków oczyszczonych, która tłoczy je do rzeki Brynicy.
W 2017 roku na terenie oczyszczalni, w ramach projektu dofinansowanego z funduszy Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), powstała elektrownia fotowoltaiczna o mocy 199,8 kWp, składająca się z 740 paneli polikrystalicznych. Zasila ona od tej pory urządzenia oczyszczalni ścieków.
W chwili obecnej w związku z realizacją kolejnego projektu dofinansowanego z funduszy europejskich (Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) tj. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II, pojawiła się konieczność rozbudowy oczyszczalni. Gmina Wojkowice pozyskała na ten cel środki w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele projektów, na które pozyskaliśmy dofinansowania ze środków zewnętrznych. Jestem zdeterminowany, aby również ten projekt był zrealizowany. Wojkowicka oczyszczania, mimo iż na co dzień nie myślimy może o jej pracy, jest ważnym elementem infrastruktury miejskiej i spełnia istotną rolę dla naszego środowiska, a więc i dla nas – mówi Burmistrz Wojkowic Tomasz Szczerba.

Trwa budowa kanalizacji w Wojkowicach

Realizacja projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” zakłada skanalizowanie większości ulic w naszym mieście. Całość zadania została podzielona na trzy etapy. Dla każdego z nich Wykonawca inwestycji sporządził odrębną dokumentację projektową i obecnie uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę dla wszystkich etapów. Pozwoliło to na przekazanie Wykonawcy kolejnych frontów robót zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W najbliższym czasie mogą zatem wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na kolejnych ulicach, natomiast okres wakacyjny będzie wiązał się z intensyfikacją prac na terenie całego miasta. Sieć kanalizacyjna została już wykonana w ulicy Rodzinnej i Głowackiego, kończą się też roboty ziemne w ulicy Długosza. Kolejna brygada rozpoczęła prace w ulicy Jaworznik. Wykonawca przystąpił także do robót odtworzeniowych nawierzchni.
Ze względu na dynamiczną i niekorzystną sytuację na rynku cen materiałów budowlanych, a także odpływ pracowników związany z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, Wykonawca nie wykonuje wszystkich działań zgodnie z wcześniej założonym harmonogramem, część prac jest opóźniona, jednakże firma Machnik Sp. z o.o. deklaruje, że całkowite wykonanie inwestycji nie jest zagrożone.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

 

Tydzień ekologiczny - Wojkowicki Ekoalert

Wojkowickie Wody włączyły się w organizację Tygodnia Ekologicznego w Wojkowicach. Na terenie wojkowickiej oczyszczalni ścieków, w dniu 2 czerwca 2022 r. miały miejsce Międzypokoleniowe warsztaty w terenie. W ich ramach została zaprezentowana farma fotowoltaiczna oraz sama oczyszczalnia.