Budowa kanalizacji w sierpniu 2022 r.

Trwa realizacja inwestycji w ramach projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”. Wykonawca inwestycji: firma Machnik Sp. z o.o. prowadzi obecnie głównie roboty budowlano-montażowe obejmujące pierwszy etap zadania.
Na terenie miasta pracują trzy ekipy montażowe. Roboty budowlane toczą się w rejonie ulic: Piaski i Zapolskiej. Prace odtworzeniowe prowadzone są w ulicy Jaworznik. Zakończyły się roboty budowlane w ulicy Źrałków oraz prace odtworzeniowe nawierzchni ulicy Głowackiego. W związku z problemami z pozyskaniem materiałów nadal nie zakończono prac w rejonie ulicy Długosza. Planowane zakończenie robót w tej ulicy wraz z jej odtworzeniem planowane jest na wrzesień 2022 r. Od rozpoczęcia prac wykonano ponad 5 km kanalizacji sanitarnej.

 

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.