Przetargi

Dokumenty do pobrania:


Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych

 

Ogłoszenia - postępowania:

Aktualne:

Wojkowice dn. 29.05.2024 r.

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice w latach 2024-2026

Załączniki do pobrania:

1. FORMULARZ OFERTY
2. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
3. WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
4. WYKAZ OSÓB, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
5. WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU LUB URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH
6. Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 17 czerwca 2024 r. do godziny 9:00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

________________________________________________

Wojkowice dn. 28.05.2024 r.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojkowicach

Termin składania ofert: 2024-06-13 08:00:00
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 2024-06-20 08:00:00
Planowany termin podpisania umowy: 2024-07

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie
i modernizacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego w celu zwiększenia jej przepustowości, zaprojektowanych w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach.
2. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
- wykonanie nowego ciągu technologicznego obejmującego :
- budowę nowego zbiornika zespolonego ZZ2,
- budowę nowego zbiornika osadu nadmiernego ZON2,
- budowę rurociągów technologicznych w tym rurociągu sprężonego powietrza, rurociągów dopływowych i odpływowych z ZZ2 i ZON2, rurociągu osadu nadmiernego ze zbiornika ZZ2 do ZON2, rurociągu osadu nadmiernego z ZON2 do studni rozprężnej, rurociągu odprowadzenia wody nadosadowej;
- przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej;
- odtworzenie i rozbudowę dróg wewnętrznych i chodników;
- wykonanie linii kablowych energetycznych zasilających nowe obiekty;
- przebudowę i rozbudowę oświetlenia terenu;
Inwestycja zlokalizowana jest w Wojkowicach przy ul. Gierymskiego 1. Teren położony jest na działce o numerze 2137/1 o powierzchni ok. 1,5 ha.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową,
- Dostawę i montaż urządzeń i instalacji,
- Wykonanie prac polegających na połączeniu technologicznym i instalacyjnym istniejącego Etapu I z budowanym Etapem II,
- Wykonanie rozruchu z osiągnięciem wymaganych przez zamawiającego parametrów na wylocie z Oczyszczalni ścieków dla Etapu II, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej-technicznej dla potrzeb PINB Będzin – 2 egz.,
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby rozliczenia środków finansowych,
- Uczestniczenie przy uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie w zakresie przedłożenia niezbędnych dokumentów, pozwalających inwestorowi skutecznie złożyć wniosek,
- Przeprowadzenie szkolenia obsługi Oczyszczalni,
- Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu Oczyszczalni ścieków,
- Wykonanie instrukcji eksploatacji Oczyszczalni ścieków oraz instrukcji obsługi obiektów i konserwacji urządzeń niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji Oczyszczalni,
- Wykonanie oznakowania obiektów i instalacji.
4. Szczegółowe wymagania i zasady wykonania inwestycji zawarte są w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) oraz w Projektowanych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 5 do SWZ)

Okres gwarancji
36 miesięcy

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków
45252200-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Miejsce realizacji: województwo śląskie, powiat będziński, gmina Wojkowice

Ogłoszenie wraz z materiałami zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Link do ogłoszenia

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.

_____________________________________________

Wojkowice dn. 14.06.2024 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wojkowicach”.

Zamawiający – Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert złożonych w postępowaniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wojkowicach. Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:
ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna z ceną: 22 937 292,27 zł brutto

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, które otrzymały następującą punktację w kryteriach oceny ofert:

„HYDROMEX PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa
adres siedziby Wykonawcy:
ulica Dobrzyńska 151/153
kod, miasto 42-200 Częstochowa
NIP 573-24-23-458

Cena oferty: 24 450 231,10 PLN
Punktacja: 56,29

Gwarancja: 60 miesięcy
Punktacja: 20,00

Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia:
Punktacja: 20,00

Suma punktów: 96,29

ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna
adres siedziby Wykonawcy:
ulica: Osiedle Cechowe 31,
kod, miasto: 64-840 Budzyń,
NIP: 7660004249

Cena oferty: 22 937 292,27 PLN
Punktacja: 60,00

Gwarancja: 60 miesięcy
Punktacja: 20,00

Doświadczenie personelu wyznaczonego do realizacji zamówienia:
Punktacja: 20,00

Suma punktów: 100,0

Link do informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wojkowicach”

Wojkowice dn. 10.06.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wojkowicach”.

Zamawiający – Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – w dniu 10 czerwca 2024 r. dokonał otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Wojkowicach.

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 24869165,52 PLN

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
„HYDROMEX PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka komandytowa
adres siedziby Wykonawcy:
ulica Dobrzyńska 151/153
kod, miasto 42-200 Częstochowa
NIP 573-24-23-458
Cena oferty: 24 450 231,10 PLN

ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo – Akcyjna
adres siedziby Wykonawcy:
ulica: Osiedle Cechowe 31,
kod, miasto: 64-840 Budzyń,
NIP: 7660004249
Cena oferty: 22 937 292,27 PLN

Link do informacji

Wojkowice dn. 16.05.2024 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach

Termin składania ofert: 2024-06-04 08:00:00
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert - nowy termin: 2024-06-10 08:00:00

Planowany termin podpisania umowy: 2024-06

Część 1
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Starej i Jana III Sobieskiego oraz budowie sieci wodociągowej w ulicach Starej i Jana III Sobieskiego na terenie Gminy Wojkowice, zaprojektowanych w ramach zadania: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach.
2. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1. W ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie następujących robót:
1) Roboty rozbiórkowe,
2) Roboty ziemne,
3) Kanalizacja grawitacyjna sanitarna,
4) Odgałęzienia kanalizacji sanitarnej,
5) Studnie kanalizacyjne żelbetowe oraz studzienki rewizyjne tworzywowe,
6) Rurociągi tłoczne z pompowni sieciowych i z pompowni przydomowych,
7) Sieciowe pompownie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem obejmującym, między innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiorniki z tworzywa sztucznego śr. 2000 mm i śr. 2500 mm, dwie pompy,
8) Przydomowe pompownie ścieków wraz z kompletnym wyposażeniem obejmującym, między
innymi: zasilanie elektryczne, AKPiA, zbiornik z tworzywa sztucznego śr. 1000 mm, dwie pompy,
9) Przewierty sterowane, przeciąganie oraz uszczelnianie rurociągów,
10) Odtworzenie nawierzchni po przeprowadzonych robotach,
2.2. W ramach budowy sieci wodociągowej wykonanie następujących robót:
1) Roboty ziemne i rozbiórkowe,
2) Budowa wodociągów wraz z przełączeniami,
3) Odtworzenie nawierzchni.
2.3. Roboty towarzyszące obejmujące między innymi: koszt zajęcia pasa drogowego; geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; koszt organizacji ruchu na czas budowy.
2.4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej-technicznej dla potrzeb PINB Będzin – 2 egz.
2.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na potrzeby rozliczenia środków finansowych.

Okres gwarancji
36 miesięcy

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45233140-2 Roboty drogowe
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Miejsce realizacji: województwo śląskie, powiat będziński, gmina Wojkowice

Ogłoszenie wraz z materiałami zostało zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.
Link do ogłoszenia

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Wojkowicach”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.02 „Fundusze Europejskie na zielony rozwój”, Działanie FESL.02.11 „Infrastruktura wodno-kanalizacyjna”.

 

Archiwalne:

Wojkowice dn. 21.02.2023 r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice w latach 2023-2025. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/1/2023

Protokół z otwarcia ofert

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 02.03.2023 r., do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

____________________________

Wojkowice dn. 24.11.2022 r.

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym. Znak sprawy: JRP/ZI/MK/231/03/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 2

Pytania i odpowiedzi - sprostowanie

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 3

Ogłoszenie - Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3a do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz zrealizowanych zamówień
Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Ogłoszenie o postępowaniu zostało umieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego Wojkowickie Wody Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

____________________________

Wojkowice dn. 11.10.2022 r.

Ogłoszenie do pobrania:

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice w latach 2022-2023. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/1/2022

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 27.10.2022 r., do godziny 9.00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

_________________________________

Inżynier Kontraktu dla Kontraktu I „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II” nr zamówienia JRP/ZI/DK/231/1/22

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Część II - Projekt Umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załączniki do pobrania:

Formularz oferty

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wzór oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu

Wykaz usług

Wykaz osób

Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów

Grupa kapitałowa

Mapa ogólna

Koncepcja Techniczno - Ekonomiczna

Załącznik do koncepcji 6.2

Orientacja - podział na etapy realizacji inwestycji

Ogłoszenie o postępowaniu zostało umieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Oferty należy składać do dnia 08.02.2022r., do godziny 12.00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

-----------------------------------------

Wojkowice dn. 08.11.2021 r.

Ogłoszenie do pobrania:

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice w latach 2021-2023. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/2/2021

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 17.11.2021r., do godziny 12.00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 --------------------------------------

Wojkowice dn. 17.02.2021 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice w latach 2021-2023. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/1/201

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

 Oferty należy składać do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, Wojkowice 42-580.

 

Odpowiedź na zapytanie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ----------------------------------------

Wojkowice dn. 30.10.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021. Znak sprawy: WW.271.3.2019

Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o zakończeniu przetargu

  ----------------------------------------

Wojkowice dn. 15.10.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021. Znak sprawy: WW.271.2.2019

Oferty należy składać do dnia 29 października 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu

 ----------------------------------------

Wojkowice dn. 19.04.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice w latach 2019-2021. Znak: WW.271.1.2019

Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2019 r., do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.