Przetargi

Dokumenty do pobrania:


Regulamin udzielania zamówień sektorowych podprogowych

 

Ogłoszenia - postępowania:

Aktualne:

Wojkowice dn. 21.02.2023 r. 

Zawiadomienie o wyborze oferty

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice w latach 2023-2025. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/1/2023

Protokół z otwarcia ofert

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 02.03.2023 r., do godziny 10:00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

____________________________

Archiwalne:

Wojkowice dn. 24.11.2022 r.

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym. Znak sprawy: JRP/ZI/MK/231/03/2022

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 2

Pytania i odpowiedzi - sprostowanie

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 3

Ogłoszenie - Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ Formularz oferty
Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie wykonawcy
Załącznik nr 3a do SWZ Oświadczenie podmiotu udostępniającego
Załącznik nr 4 do SWZ Wykaz zrealizowanych zamówień
Załącznik nr 5 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Ogłoszenie o postępowaniu zostało umieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Ofertę należy złożyć do dnia 20 grudnia 2022 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego Wojkowickie Wody Spółka z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

____________________________

Wojkowice dn. 11.10.2022 r.

Ogłoszenie do pobrania:

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice w latach 2022-2023. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/1/2022

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 27.10.2022 r., do godziny 9.00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

_________________________________

Inżynier Kontraktu dla Kontraktu I „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II” nr zamówienia JRP/ZI/DK/231/1/22

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie do pobrania:

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Część I - Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Część II - Projekt Umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - Część III - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

Załączniki do pobrania:

Formularz oferty

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wzór oświadczenia o braku wydania prawomocnego wyroku sądu

Wykaz usług

Wykaz osób

Zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów

Grupa kapitałowa

Mapa ogólna

Koncepcja Techniczno - Ekonomiczna

Załącznik do koncepcji 6.2

Orientacja - podział na etapy realizacji inwestycji

Ogłoszenie o postępowaniu zostało umieszczone w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Oferty należy składać do dnia 08.02.2022r., do godziny 12.00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

-----------------------------------------

Wojkowice dn. 08.11.2021 r.

Ogłoszenie do pobrania:

Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice w latach 2021-2023. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/2/2021

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

Oferty należy składać do dnia 17.11.2021r., do godziny 12.00 w sekretariacie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, 42-580 Wojkowice.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 --------------------------------------

Wojkowice dn. 17.02.2021 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii oraz bieżące remonty wraz z przeglądami sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice w latach 2021-2023. Znak sprawy: WW/ZP/1/231/1/201

Załączniki do pobrania:

Załącznik 1 - Formularz ofertowy

Załącznik 2 - Oświadczenie

Załącznik 3 - Wykaz usług

Załącznik 4 - Wykaz osób

Załącznik 5 - Wykaz narzędzi

Załącznik 6 - Wzór umowy

 Oferty należy składać do dnia 25 lutego 2021 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Jana III Sobieskiego 125, Wojkowice 42-580.

 

Odpowiedź na zapytanie

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 ----------------------------------------

Wojkowice dn. 30.10.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021. Znak sprawy: WW.271.3.2019

Oferty należy składać do dnia 13 listopada 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o zakończeniu przetargu

  ----------------------------------------

Wojkowice dn. 15.10.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Wojkowice w latach 2019 – 2021. Znak sprawy: WW.271.2.2019

Oferty należy składać do dnia 29 października 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.

Zestawienie złożonych ofert

Zawiadomienie o zamknięciu przetargu

 ----------------------------------------

Wojkowice dn. 19.04.2019 r.

Ogłoszenie do pobrania:
Usuwanie awarii i bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Wojkowice w latach 2019-2021. Znak: WW.271.1.2019

Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia 2019 r., do godz. 12.00 w siedzibie Spółki Wojkowickie Wody Sp. z o.o., ul. Długosza 27, Wojkowice 42-580.