OGŁOSZENIE NR 2/05/2019

OGŁOSZENIE NR 2/05/2019
Z DNIA 13.05.2019 ROKU


Spółka Wojkowickie Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach ul. Długosza 27,
42 – 580 Wojkowice ogłasza nabór na stanowisko konserwator.


 
Wymiar etatu - 1/1
Prawdopodobny termin rozpoczęcia pracy – 27 maja 2019r.
Pierwsza umowa o pracę na okres próbny.
Miejsce wykonywania pracy – Wojkowickie Wody Sp. z o.o. ( oczyszczalnia ścieków)
 
Główne obowiązki wynikające z zakresu stanowiska:
 
•    prowadzenie przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych oraz sterowniczych, usuwanie stwierdzonych usterek,
•    montaż, kontrola urządzeń zasilanych energią elektryczną na terenie oczyszczalni ścieków  oraz przepompowniach ścieków,
•    prowadzenie prac konserwacyjnych urządzeń oczyszczalni ścieków i sieci wodno-  kanalizacyjnej,
•    usuwanie usterek, montaż urządzeń pracujących w oczyszczalni oraz przepompowniach  ścieków,
•    sprawdzanie skuteczności oczyszczania, konserwacja urządzeń sterowniczych oczyszczalni ścieków.

 Wymagania związane ze stanowiskiem:
 
Wymagania minimalne:
•     obywatelstwo polskie,
•     wykształcenie zawodowe,
•     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z  pełni praw publicznych,
•     niekaralność za przestępstwa umyślne,
•     nieposzlakowana opinia,
•     stan zdrowia pozwalający  na zatrudnienie na w/w stanowisku.
•     prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:
•     znajomość obsługi komputera,
•     umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole,
•     samodzielność,
•     terminowość,
•     dokładność,
•     umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 
Wymagane dokumenty:
 
1.    list motywacyjny,
2.    życiorys (CV),
3.    kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
4.    kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
5.    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
6.    oświadczenie o nie karalności za przestępstwa umyślne
7.    podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm./ zał. nr 1.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane  dokumenty należy składać w godzinach pracy zakładu w terminie do dnia 20 maja 2019r. w Wojkowickich Wodach Sp. z o.o., ul. Długosza 27  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko  konserwator”.
 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Wojkowickie Wody Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.nr 119) [dalej RODO] informuje, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojkowickie Wody Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu, z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ul. Długosza 27 [dalej: Spółka]. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w  celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
• konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
• niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie naboru
na w/w stanowisko.
5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
• podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie oraz
• organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem,
w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko.
8. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
•dostępu do swoich danych osobowych,
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• przenoszenia swoich danych osobowych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.