Pomimo zimy prace na budowie kanalizacji postępują

Inwestycja realizowana w ramach projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice jest w mocno zaawansowanej fazie wykonywania robót budowlanych z pierwszego etapu zadania.
Obecnie Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. prowadzi roboty budowlano – montażowe w rejonie ulic: Piaski, Proletariatu i Sobieskiego. Rozpoczęcie prac w ulicy Jana III Sobieskiego ma na celu jak najszybsze połączenie sieci kanalizacyjnej wykonywanej w ulicy Piaski, sieci wykonanej w ulicy Źrałków oraz sieci planowanej do wykonania w ulicy Starej z siecią wykonaną w ulicy Jaworznik, co umożliwi przyłączenie mieszkańców tych ulic do nowobudowanej sieci i rozpoczęcie jej efektywnego funkcjonowania.
Od rozpoczęcia prac do 12 stycznia 2023 roku wykonano 8 240 metrów kanalizacji sanitarnej.
W związku ze sprzyjającą pogodą wykonawca inwestycji deklaruje przyspieszenie tempa robót w najbliższym czasie, a także przystąpienie do wykonania odtworzeń nawierzchni w ulicy Jaworznik i Źrałków.
Do końca bieżącego miesiąca powinny rozpocząć się również prace budowlano – montażowe w rejonie ulicy Paderewskiego.


Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.