Aktualności dotyczące realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II”

Generalny Wykonawca zadania – firma Machnik Sp. z o.o. wystąpiła do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy oraz zwiększenia wartości wynagrodzenia ze względu na wystąpienie w trakcie realizacji zadania czynników zewnętrznych takich jak: pandemia, konflikt zbrojny na terenie Ukrainy, skutkujący odpływem pracowników oraz wysoki poziom inflacji. Instytucja Wdrażająca – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – wyraziła zgodę na przedłużenie terminu realizacji projektu. Zgodnie z wnioskiem przedłożonym przez Wykonawcę, budowa kanalizacji w Wojkowicach miałaby zakończyć się w trzecim kwartale przyszłego roku. Obecnie trwają ustalenia dotyczące wysokości zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy na przedłużony okres realizacji umowy. O podjętych decyzjach będziemy informować na bieżąco.
Aktualnie Wykonawca kontynuuje rozpoczęte już prace budowlano-montażowe oraz odtworzeniowe w rejonie ulic: Piaski, Długosza, Zapolskiej, Gałczyńskiego, Staffa, Tetmajera, Proletariatu.

 

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.