Trwa budowa kanalizacji w Wojkowicach

Realizacja projektu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” zakłada skanalizowanie większości ulic w naszym mieście. Całość zadania została podzielona na trzy etapy. Dla każdego z nich Wykonawca inwestycji sporządził odrębną dokumentację projektową i obecnie uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę dla wszystkich etapów. Pozwoliło to na przekazanie Wykonawcy kolejnych frontów robót zlokalizowanych w różnych częściach miasta. W najbliższym czasie mogą zatem wystąpić utrudnienia w ruchu drogowym na kolejnych ulicach, natomiast okres wakacyjny będzie wiązał się z intensyfikacją prac na terenie całego miasta. Sieć kanalizacyjna została już wykonana w ulicy Rodzinnej i Głowackiego, kończą się też roboty ziemne w ulicy Długosza. Kolejna brygada rozpoczęła prace w ulicy Jaworznik. Wykonawca przystąpił także do robót odtworzeniowych nawierzchni.
Ze względu na dynamiczną i niekorzystną sytuację na rynku cen materiałów budowlanych, a także odpływ pracowników związany z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy, Wykonawca nie wykonuje wszystkich działań zgodnie z wcześniej założonym harmonogramem, część prac jest opóźniona, jednakże firma Machnik Sp. z o.o. deklaruje, że całkowite wykonanie inwestycji nie jest zagrożone.

Projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice - Etap II”, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatycznych, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.