dokumenty

Przykładowe ceny usług

1.    Koszenie trawników  1m2  - 0,30  zł netto (plus 8% VAT).
2.    Koszenie trawników wraz z zagrabieniem i wywozem 1m2   - 0,75 zł netto (plus 8% VAT).
3.    Pielęgnacja drzew 1 szt. ( w zależności od wielkości korony) - od 220,00 zł - 600,00 zł netto (plus 8% VAT).
4.    Pielęgnacja żywopłotu  1m2 - 8,50 zł netto (plus 8% VAT).
5.    Pielęgnacja krzewów  - 8,50 zł netto (plus 8% VAT).
6.    Wycinka drzew  obwód do 40 cm  - 80,00 zł netto (plus 8% VAT)
      •    od 41 - 100 cm   - 250,00 zł netto (plus 8% VAT)
      •    od 101 - 160 cm  - 350,00 zł netto (plus 8% VAT)
      •    od 161 - 250 cm  - 550,00 zł netto (plus 8% VAT)
      •    powyżej 251 cm  - 800,00 zł netto (plus 8% VAT).
7.    Wycinka krzewów 1m2  - 8,00 zł netto (plus 8% VAT).
8.    Wycinka żywopłotu 1m2 -8,00 zł netto (plus 8% VAT).
9.    Nasadzenia drzew 1 szt.  - 40,00 zł netto (plus 8% VAT).
10.    Nasadzenia krzewów 1m2  - 8,00 zł netto (plus 8% VAT).
11.    Nasadzenia żywopłotu 1m2 - 8,00 zł netto (plus 8% VAT).
12.    Plewienie rabat i innych terenów 1 m2 - 5,50 zł netto (plus 8% VAT).
13.    Zagrabianie liści wraz z wywozem 1 m2 - 1,10 zł netto (plus 8% VAT).
14.    Wycinka odrostów drzew 1 szt.  -  15,00 zł netto (plus 8% VAT).
15.    Montaż okien wraz z montażem parapetu wew.-zew  - 55, 00 zł netto za 1 mb  obwodu okna (plus 8% VAT – mieszkaniówka, plus 23% VAT - pozostałe).
16.    Brukowanie kostką - 150 zł netto za 1m2 (plus 23% VAT).
17.    Wynajem koparko- ładowarki 1rbg  - 180,00 zł netto (plus 23% VAT).
18.    Przyłącze wody   1 mb  - 350, 00 zł netto (plus 23% VAT).
19.    Przyłącze kanalizacyjne 1mb  - 600,00 zł netto (plus 23% VAT).
20.    Naprawy na instalacjach wod-kan według  kalkulacji indywidualnej.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.


dokumenty

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.


Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej


Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.


Uchwała Rady Miasta Wojkowice nr XLVI.532.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach, w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wojkowicach.


Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców


Uchwała Nr LVII.473.2023 z dnia 20 marca 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2025.


Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o terminie wejścia w życie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice.


Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Wojkowice na okres 3 lat.


Uchwała Nr XXXIII.266.2021 z dnia 31 maja 2021r . w sprawie dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług.


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Wojkowice.


Schemat organizacyjny Wojkowickie Wody Sp. z o.o.


Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - osoba fizyczna


Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - osoba prawna


Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane


Wniosek o uzgodnienie projektu przyłącza/ sieci


wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod.- kan.