Nabór na stanowisko elektryk – konserwator (1/1 etatu)

OGŁOSZENIE NR 1/12/2018

Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU

 

Spółka Wojkowickie Wody Sp. z o.o. z siedzibą w Wojkowicach ul. Długosza 27,
42 – 580 Wojkowice ogłasza nabór na stanowisko elektryk – konserwator.

 

Wymiar etatu - 1/1

Prawdopodobny termin rozpoczęcia pracy - 1 stycznia 2019 r.

Pierwsza umowa o pracę na okres 3 miesięcy.

Miejsce wykonywania pracy – Wojkowickie Wody Sp. z o.o. ( oczyszczalnia ścieków)

 

Główne obowiązki wynikające z zakresu stanowiska:

 

 Wymagania związane ze stanowiskiem:

 

 Wymagania niezbędne: 

 

Wymagania pożądane:

 

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys (CV),
 3. kopia dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
 4. kserokopia dowodu osobistego,
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do przedłożenia zaświadczenia z KRK),
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 8. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 9. podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2018 r., poz. 1000./

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane  dokumenty należy składać w godzinach pracy zakładu w terminie do dnia 27 grudnia  2018 r. w Wojkowickich Wodach Sp. Z o.o., ul. Długosza 27  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko elektryk – konserwator w Wojkowickie Wody Sp. z o. o. w Wojkowicach ul Długosza 27, 42-580 Wojkowice (liczy się data wpływu).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Wojkowickie Wody Sp. z o.o. zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 - w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L.nr 119) [dalej RODO] informuje, o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Wojkowickie Wody Sp. z o.o. reprezentowane przez Prezesa Zarządu, z siedzibą w Wojkowicach (42-580) przy ul. Długosza 27 [dalej: Spółka]. Spółka wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji procedury rekrutacji w ramach niniejszego naboru.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie naboru
  na w/w stanowisko.
 2. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.
 2. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko.
 3. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 1. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-mailowy.